Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk

 

1. Vymedzenie pojmov
a) Predávajúci
– prevádzkovateľ internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk:
SURETE spol. s r.o., Štefana Králika 3, 84108 Bratislava
IČO: 31392008, DIČ: 2020889970, IČ DPH: SK 2020889970 bankové spojenie: Tatra banka a.s. IBAN: SK61 1100 0000 0029 4307 5242 Spoločnosť je zapísaná od roku 1995 v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8665/B
b) Kupujúci – je v zmysle týchto Obchodných podmienok spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
c) Tovar – produkty v ponuke internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk.
d) Objednávka – odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na elektrobicykle-riki.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Odoslaná objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje že súhlasí so VOP internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na elektrobicykle-riki.sk.
e) Orgán dozoru – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru tel. Č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70.

f) Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

g) Práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

2. Objednávka a zrušenie objednávky
a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so VOP internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) . Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@elektrobicykle-riki.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie Kupujúci číslo objednávky, meno, e-mail a názov objednaného tovaru. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu stornovanie objednávky.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru Kupujúcim.
– Z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho Predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito VOP dodať Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom akým bola zaplatená kupujúcim v lehote 7-tich pracovných dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Kupujúci, fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má v zmysle §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, odoslaním vyplneného formuláru o odstúpení od zmluvy, (ktorý stiahnete tu) na email info@elektrobicykle-riki.sk, alebo poštou na adresu sídla Predávajúceho. K formuláru o odstúpení od zmluvy je nutné priložiť taktiež kópiu dokladu o kúpe tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch sídla Predávajúceho.
b) V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu (na náklady Kkupujúceho) tovar úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr však v lehote 7 pracovných dní rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe za svoju objednávku (pokiaľ sa obe stratny nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby).
c) Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa §10 ods.3 zákona č.102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty..
d) V prípade, že Kupujúci vráti tovar neúplný, poškodený, nie v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§7 ods.6 zákona č.102/2014 Z.z.) a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené Kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje zaplatenie a prevzatie tovaru Kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje Predávajúci.
c) Kupujúci si prevezme tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke.

d) Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim.

e) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5. Ceny, platobné podmienky, poplatky za prepravu


a) Ceny uvedené na stránke internetového obchodu elektrobicykle-riki.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a náklady na dopravu. Pri zasielaní tovaru využívame služby Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti. Výška dopravných nákladov je uvedená v procese objednávky.  

b) Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v procese objednávky.
c) Tovar a služby môžu byť uhradený bankovým prevodom, vopred na bankový účet, dobierkou, prevodom na účet PayPal alebo v hotovosti pri osobnom odbere.
d) Kupujúci je povinný si pri prevzatí zásielky prekontrolovať zasielaný tovar, či je kompletný a nepoškodený. V prípade poškodenia, alebo nekompletnosti musí Kupujúci s vodičom kuriérskej spoločnosti spísať zápis o škode. Ten je následne potrebný priložiť k reklamácii. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná.
e) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

6. Záruka a reklamácie
a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
c) Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
d) Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a vyplneným reklamačným protokolom.
e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným Kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
f) Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
g) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
h) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na adresu nášho sídla, pokiaľ Predávajúci v reklamačnom konaní neurčí inak.
i) Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
j) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 pracovných dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
k) Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
l) V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

7. Osobné údaje a ich ochrana
a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.
c). Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj profil“.
d) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
e) Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
f)  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
g) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
h) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
i) Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 8.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
j) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
– svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
– identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
– účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
– že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
– že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
k) Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
l) Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
– účel spracúvania osobných údajov,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
– identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
– identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
– opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
– likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
m) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
– spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
– využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
– poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
n) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
o) Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. s) týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
p) Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
r) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
s) Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
t) Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
u) Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Slovenská pošta, a.s. Sidlo: Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S
v) Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8. Riešenie sporov:
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.  resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

9. Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zákonných úprav.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.